TERMINARZ SZKOLEŃ

Warszawa:14V, 4VI, 6VII, 9VIII, 12IX, 22X, 21XI, 17XII

PROGRAM SZKOLENIA

Podstawy Ochrony Danych Osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Szkolenie Podstawowe skierowane jest do osób przystępujących do organizacji ochrony danych osobowych przedsiębiorców, właścicieli, członków zarządów, przyszłych Inspektorów Ochrony Danych.

 • Przepisy prawne związane z ochroną danych osobowych.
 • Zakres stosowania RODO
 • Podstawowe definicje; różnica miedzy danymi osobowymi zwykłymi a danymi szczególnej kategorii
 • Zasady i zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych
 • Warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przez osobę , której dane dotyczą; zgoda wyrażona na piśmie
 • Prawa osób, których dane dotyczą
  (prawo do informacji, prawo do dostępu, prawo do sprostowania, „prawo do bycia  zapomnianym”, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu)
 • Tworzenie klauzul informacyjnych
 • Administrator, Podmiot Przetwarzający, Współadministratorzy jako organizatorzy procesu przetwarzania i zależności miedzy nimi
 • Umowa jako forma powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w kontekście polecenia przetwarzania danych osobowych
 • Rejestrowanie czynności przetwarzania; przykłady rejestrów czynności
 • Bezpieczeństwo a naruszenie ochrony danych osobowych, w tym dokumentowanie naruszeń
 • Inspektor Ochrony Danych w świetle RODO
 • Metody realizacji obowiązków IOD
 • Analiza ryzyka
 • Ocena skutków dla ochrony danych osobowych
 • System ochrony danych osobowych w zakładzie pracy
 • Dokumentacja ochrony danych osobowych; Polityka Ochrony Danych Osobowych
 • Organ Nadzorczy i jego uprawnienia w stosunku do Administratora i innych podmiotów i osób przetwarzających dane osobowe
 • Konsekwencje za nieprzestrzeganie przepisów dla Administratorów i Podmiotów Przetwarzających.
 • Najczęstsze problemy związane z przetwarzaniem danych osobowych
 • Rola pracownika w procesie przetwarzania danych osobowych i jego obowiązki w tym zakresie
 • Szkolenia pracowników z zasad bezpiecznego przetwarzania danych osobowych
 • Bezpieczne przetwarzanie danych osobowych w formie elektronicznej i papierowej przez pracowników
 • Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna, cywilna pracowników

ZGŁOSZENIE

Jestem zainteresowany udziałem w tym szkoleniu. Proszę o kontakt celem ustalenia terminu szkolenia.

300-101   400-101   300-320   300-070   300-206   200-310   300-135   300-208   810-403   400-050   640-916   642-997   300-209   400-201   200-355   352-001   642-999   350-080   MB2-712   400-051   C2150-606   1Z0-434   1Z0-146   C2090-919   C9560-655   642-647   100-101   CQE_Exam   CSSLP